0 Comments

Bạn không trình bày rõ công ty (B) là công ty con hay hình thức giữa hai công ty được tổ chức như thế nào? Trong quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

“Điều 189. Công ty mẹ, công ty con

1. Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó….”

Ngoài ra, bên bạn cần xác định “nhà thầu” – chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh. Trong khi đó, cũng cần lưu ý về việc thực hiện hợp đồng giữa công ty mẹ và công ty con theo Điều 190 giấy chứng nhận đầu tư của  Luật doanh nghiệp 2014

“Điều 190. Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

1. Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với mở công ty con theo quy định tương ứng của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập…”

Nếu bên “công ty A” tham gia đấu thầu thì hồ sơ đề xuất/hồ sơ dự thầu mà bên A chuẩn bị sẽ theo thông tin của bên A không lấy thông tin của bên công ty B.